Πατέντες

Α) Αριθμός Πατέντας: 1006512

Μέθοδος εναλλακτικής γεωργίας με τη χρήση τεμαχισμένου ελαστικού.

 

Β)  Αριθμός Πατέντας: 106312

Σταθερό παρασκεύασμα ξύσματος επίσωτρου.